โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

บทความ หญ้าแฝก ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ

แผนการดำเนินงานโครงการ แผนการแจกจ่าย ผลการดำเนินงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓