ประวัติความเป็นมา

      สำนักงานทหารพัฒนา  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่   ๒๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๑๘  ตามมติิคณะรัฐมนตรี  สืบเนื่องจาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ มาตรา ๗๐  กำหนดว่า “กำลังทหารพึงใช้เพื่อการรบหรือสงคราม   เพื่อป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อการปราบปรามการกบฏและการจลาจล เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ และเพื่อการพัฒนาประเทศ”

               


      เนื่องจากการใช้กำลังทหารเพื่อการพัฒนาประเทศตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เป็นหน้าที่ใหม่เพิ่มขึ้นจากหน้าที่ปกติ กระทรวงกลาโหมจึงมอบหมายให้กองบัญชาการ ทหารสูงสุด เสนอแนวความคิดในการปฏิบัติ  เพื่อให้บรรลุหน้าที่ดังกล่าว นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๒กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ ให้จัดตั้งหน่วยงานที่ดำเนินการในการใช้กำลังทหารเพื่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะ
ใช้ชื่อว่า “สำนักงานทหารพัฒนาการ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด”  มีที่ตั้งอยู่  ณ   ศาลาวันเด็ก   สนามเสือป่า  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 

     

      ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓ ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กองบัญชาการทหารสูงสุด ให้ศูนย์ส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์  กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ มารวมกับ สำนักงานทหารพัฒนาการ  สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด    แล้วใช้ชื่อว่า  “สำนักงานทหารพัฒนา กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ”   จนกระทั่งวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีการแก้อัตรา  กองบัญชาการทหารสูงสุด ให้มีการเปลี่ยนนามหน่วยจากกองอำนวยการกลาง รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือ กรป.กลาง เดิม "เป็นหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา"  สำนักงานทหารพัฒนา  กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ จึงเปลี่ยนเป็น  “สำนักงานทหารพัฒนา   หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา”  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา   

      และเมื่อ ๒ เม.ย.๕๒  ได้มีคำสั่งกองทัพไทย เรื่อง อัตรากองบัญชาการกองทัพไทยให้สำนักงานทหารพัฒนาใช้อัตราเฉพาะกิจหมายเลข ๒๑๘๐ ในการจัดหน่วยตามอัตราโครงสร้างใหม่ ซึ่งเพิ่มหน่วยส่งเสริมการเกษตร และสหกรณ์ที่ ๑ - ๕ เป็นหน่วยขึ้นตรง ของ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งปัจจุบันมีที่ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๘ ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง  กรุงเทพ ฯ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนา อัตราพลตรี เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ ปัจจุบันตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๓ มี พล.ต. นพดล ปิ่นทอง เป็นผู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา