๑. สทพ.นทพ.
- แผ่นกันแคร้ง (Skid Plate)
๒. กกส.สทพ.นทพ.
- ข้าวหลามหาดงิ้ว
๓. กสข.สทพ.นทพ.
- แหนมเนื้อโคขุน
๔. นกส.๑ สทพ.นทพ.
๕. นกส.๒ สทพ.นทพ.
-สวนอาหาร โคขุนโพนยางคำ
๖. นกส.๓ สทพ.นทพ.
๗. นกส.๔ สทพ.นทพ.
๘. นกส.๕ สทพ.นทพ.