รายนามอดีตผู้บังคับบัญชา สำนักงานทหารพัฒนา

 

พลตรี วิเชียร วิชัยวัฒนะ
๙ ม.ค.๒๑ - ๓๐ ก.ย.๒๓
พลตรี ถนอม ไวถนอมสัตว์
๑ ต.ค.๒๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕
พลตรี จรัญ สัมมาทัต
๑ ต.ค.๒๕ - ๒๖ ม.ค.๒๖
 
พลตรี ทำเนียบ ทับมณี
๒๗ ม.ค.๒๖ - ๓๐ ก.ย.๒๖
พลตรี ปรีชา ชำนาญเวช
๑ ต.ค.๒๖ - ๓๑ ต.ค.๓๑
พลตรี สุชาติ จุละจาริตต์
๑ เม.ย.๓๑ - ๓๐ ก.ย.๓๑
 
พลตรี วรรณจนะ สุวรรณทัต
๑ ต.ค.๓๑ - ๓๐ ก.ย.๓๒
พลตรี วิชัย สุมะนังกุล
๑ ต.ค.๓๒ - ๓๑ มี.ค.๓๓
พล.อ.ต.สำราญ ศักดิ์โยธินธาดา
๑ เม.ย.๓๓ - ๒ เม.ย.๓๓
 
พลตรี มนัส คล้ายมณี
๓ เม.ย.๓๓ - ๓๐ ก.ย.๓๔
พลตรี ศรีพันธุ์ วิชพันธุ์
๑ ต.ค.๓๔ - ๓๑ มี.ค.๓๖
พลตรี กำพล วังแก้ว
๑ เม.ย.๓๖ - ๓๐ ก.ย.๓๖
 
พลตรี กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ
๑ ต.ค.๓๖ - ๓๐ ก.ย.๓๙
พลตรี เสรณี รัตนชื่น
๑ ต.ค.๓๙ - ๓๐ ก.ย.๔๑
พลตรี ไตรรัตน์ ปิ่นมณี
๑ ต.ค.๔๑ - ๓๐ ก.ย.๔๔
 
พลตรี ล้วน ชูวงษ์
๑ ต.ค.๔๔ - ๓๑ มี.ค.๔๖
พลตรี ดำรงค์ศักดิ์ จำปาถิ่น
๑ เม.ย.๔๖ - ๓๑ มี.ค.๔๗
พลตรี พรพิพัฒน์ สุพรรณเภษัช
๑ เม.ย.๔๗ - ๓๑ มี.ค.๔๘
 
พลตรี ประเสริฐสุทธิ์ ทองขาว
๑ เม.ย.๔๘ - ๓๐ ก.ย.๔๘
พลตรี วรเทพ ดิษยบุตร
๑ ต.ค.๔๘ - ๓๐ ก.ย.๕๑
พลตรี ภัทรวรรธ คงพันธุ์
๑ ต.ค.๕๑ - ๓๐ ก.ย.๕๒
 
พลตรี อนันต์ กาญจนปาน
๑ ต.ค.๕๒ - ๓๐ ก.ย.๕๓
พลตรี สุพจน์ สุวรรณเตมีย์
๑ ต.ค.๕๓ - ๓๐ ก.ย..๕๔
พลตรี ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์
๑ ต.ค.๕๔ - ๑ ต.ค.๕๕
พลตรี สมชาย ปั้นทอง
๑ ต.ค.๕๕ - ๑ ต.ค.๕๗
พลตรี ชิติสรรค์ สุขเกษตร
๑ ต.ค.๕๗ - ๑ เม.ย.๕๘
พลตรี ธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ
๑ เม.ย.๕๘ - ๑ ต.ค.๕๘
พล.ต. นำพล คงพันธ์
พล.ต. ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์
๑ ต.ค.๕๘ - ๑ ต.ค.๖๐
พล.ต. นำพล คงพันธ์
๑ ต.ค.๖๐ - ๑ ต.ค.๖๒
พล.ต. อนุชา ยันตรปกรณ์
๑ ต.ค.๖๒ - ๑ ต.ค.๖๓
   
พล.ต. นพดล ปิ่นทอง
๑ ต.ค.๖๓ - ปัจจุบัน