ภารกิจของสำนักงานทหารพัฒนา

     สำนักงานทหารพัฒนา  มีหน้าที่ พิจารณาเสนอความเห็น เกี่ยวกับนโยบาย การใช้กำลังทหารเพื่อนการพัฒนาประเทศ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล ดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและสหกรณ์ และด้านช่างฝีมือ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้กับกำลังพลของทหาร และบุคคลอืื่นๆ เพื่อผลด้านความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนการอนุรักษ์ทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนา เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ

        ๑.พิจารณาเสนอความเห็น เกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและสหกรณ์ ด้านช่างฝีมือ การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความมั่นคงของประเทศ

         ๒. จัดทำโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรและสหกรณ์ ด้านช่างฝีมือให้กับกำลังพล หน่วยทหาร ประชาชนและส่วนราชการ จัดทำโครงการพัฒนากำลังทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารกองประจำการ ให้ได้รับการศึกษาขึ้นพื้นฐานและอุดมศึกษาอย่างเหมาะสม ตามความต้องการของทหารและศักยภาพของหน่วย พัฒนาบุคลากรของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้มีศักยภาพในการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง

        ๓. ผลิตน้ำเชื้อผสมเทียวสัตว์ จัดหาพ่อพันธุ์แม่สัตว์ เพื่อสนับสนุนการขยายพันธุ์สัตว์

        ๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิต การเก็บรักษา การส่งเสริม และำการตลาด ด้านการเกษตร

       ๕. ดำเนินการฝึกอบรม ส่งเสริม สนับสนุน ด้านพัฒนาอาชีพ ทักษะแล้วความรู้ในการดำรงชีวิต เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นพลเมืองดีตามระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

        ๖. วิจัย ประเมินผล และพัฒนาเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจน พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

       ๗. ประสานงานกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรและสหกรณ์

       ๘. วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความมั่นคง รวมทั้งโครงการพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ