การจัดหน่วย ของสำนักงานทหารพัฒนา

สำนักงานทหารพัฒนา   ประกอบด้วยหน่วยขึ้นตรง ดังนี้
             ๑. กองบังคับการ

                 มีหน้าที่ควบคุม บังคับบัญชา วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ตลอดจนกำกับดูแลการกำลังพล การข่าว แผนงานโครงการ การส่งกำลังบำรุง การกิจการพลเรือน การบริการ การงบประมาณ การเงิน และการสื่อสาร ของหน่วยให้บรรลุภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

             ๒. ศูนย์ฝึกศึกษา

                 มีหน้าที่จัดการศึกษา ฝึกอบรมด้านการเกษตร การอาชีพ และความรู้ทั่วไป  ให้แก่ทหารและประชาชน รวมทั้งการผลิตครูด้านการเกษตร และด้านอาชีพ การส่งเสริมการศึกษาสายสามัญภาคบังคับแก่ทหาร และการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนในพื้นที่เป้าหมาย

             ๓.  กองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์

                  มีหน้าที่ดำเนินการทดลอง วิจัย สาธิต ผลิตปศุสัตว์ น้ำเชื้อปศุสัตว์ พืชอาหารสัตว์ ส่งเสิรมและสนับสนุนการขยายพันธุ์สัตว์ เพื่อสนับสนุนหน่วยทหาร กำลังพล ประชาชน และหน่วยราชการอื่นๆ ตลอดจนปฎิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

             ๔. กองการเกษตรและสหกรณ์

                 มีหน้าที่ดำเนินการทดลอง วิจัย สาธิต ผลิต ส่งเสริมงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้เกียวกับพืชกรรมและประมง เพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยทหาร กำลังพล ประชาชนและหน่วยราชการอื่น รวมถึงงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

            ๕. หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ๑ - ๕

                มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ และการสหกรณ์แก่ราษฎรและหน่วยทหาร ตลอดจนฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร การสหกรณ์ การผสมพันธุ์สัตว์ การบำรุงรักษา การรักษาพยาบาลและวิชาการที่เกี่่ยวข้อง ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย