ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

      จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากสาธารณภัยต่าง ๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สำนักงานทหารพัฒนา คือ พื้นที่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   ซึ่งผู้ประสบภัยสามารถแจ้งและขอความช่วยเหลือได้้ที่ 
โทร. 0 2193 6047
โทรทหาร 539 6047

ภารกิจ  ศบภ.สทพ.นทพ.

      สำนักงานทหารพัฒนา  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยร่วมกับภาคเอกชน ส่วนราชการ ฝ่ายการปกครองและอื่นๆ ในการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย การปฏิบัติการช่วยเหลือขณะประสบอุทกภัย และการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังน้ำลด