๑.โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
๒.การส่งเสริมการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืด
๓.การส่งเสริมการปลุกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
๔.โครงการ กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ๑,๘๐๐,๐๐๐ ซีซี ประกอบด้วย

  กสข.สทพ.นทพ. ร่วมกับ สถานีอนามัยหนองแหน จำนวน ๔๘,๖๐๐ ซีซี

  กกส.สทพ.นทพ. ณ ที่ว่าการ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี จำนวน ๒๐,๐๐๐ ซีซี

  โครงการบริจาคโลหิต ๑,๘๐๐,๐๐๐ ซีซี ห้วงเดือน มิ.ย.๕๕  หน่วย สทพ.นทพ.
      กกส.สทพ.นทพ. ที่ว่าการ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี จำนวน ๓๐,๐๐๐ ซีซี
      นกส.๒ สทพ.นทพ. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครี จำนวน ๕,๑๐๐ ซีซีี
      นกส.๓ สทพ.นทพ. ที่โรงพยาบาลตากสินมหาราช จ.ตาก จำนวน ๖,๐๐๐ ซีซีี

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ ก.ค.๕๕ นกส.๔ สทพ.นทพ. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ตามโครงการ "หนึ่งล้านแปดแสน ซีซี เพื่อแม่" โดยร่วมกับส่วนราชการ กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคขุนคุณภาพสูง นกส.๔ สทพ.นทพ. และกลุ่มราษฎรตามแนวชายแดนไทย – พม่า จังหวัดชุมพร ได้จำนวนยอดบริจาคทั้งสิ้น ๑๐,๘๕๐ ซีซี

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค.๕๕ นกส.๓ สทพ.นทพ. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ตามโครงการ "หนึ่งล้านแปดแสน ซีซี เพื่อแม่" ณ ห้องประชุม นกส.๓ สทพ.นทพ. โดยร่วมกับส่วนราชการ และราษฎรในพื้นที่ได้จำนวนยอดบริจาคทั้งสิ้น ๖,๖๐๐ ซีซี