คู่มือ (แผนงาน ๐๒ ปี๒๕๖๔)
 
แบบก่อสร้างงานเกษตรฯ แบบก่อสร้างงานพัฒน์ฯ
   
โรงเรือนเพาะเห็ด งานก่อสร้างคอกโค ขนาด 4 x 6 ม.
โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ งานก่อสร้างโรงปุ๋ยหมัก ขนาด 6 x 15 x 4.50 ม. (หลังคากระเบื้องลอนคู่ , หลังคาเมทัสชีท)
โรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมือง งานก่อสร้างคอกโค ขนาด 8 x 9.50 ม.
 โรงเรือนเลี้ยงเป็ดเนื้อ-เป็ดไข่ งานก่อสร้างโรงสีข้าวขนาดเล็ก ขนาด 5 x 4 ม.
โรงเรือนหมูพันธุ์ งานก่อสร้างโรงสีข้าวขนาดใหญ่ ขนาด 5 x 8 ม.
โรงเรือนหมูหลุม งานก่อสร้างคอกโค ขนาด 4 x 4 ม.
โรงเรือนเเพะขุน 3x3 งานก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ขนาด 5 x 8 x 4.50 ม.
กกช.62510 สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร (แบบมีชานพัก) งานก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงแพะเพื่อขยายพันธุ์
ขนาด 3 x 4 ม.
กกช.62511 สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร (แบบไม่มีชานพัก) งานก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงแพะเพื่อขยายพันธุ์
ขนาด 4 x 6 ม.
    สระเก็บน้ำในไร่นา แบบมีชาน และ แบบไม่มีชานพัก