ราคากลาง

ปีงบประมาณ 2562
ลำดับ
หน่วยงาน
เรื่อง
วันที่
ประกาศ
ราคากลาง
(บาท)
1.
สทพ.นทพ.
การจัดซื้อไนโตรเจนเหลว 2562 9 ต.ค.61 1,440,000.-
2.
สทพ.นทพ.
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง งานฝายชะลอน้ำ ธ.ค.61 750,000.-
3
นกส.1 สทพ.นทพ. งานจ้างก่อสร้างโรงเรือนสุกรพันธุ์  8 มี.ค.62 2,134,300.-
4
นกส.4 สทพ.นทพ. งานจ้างก่อสร้างโรงเรือนสุกรพันธุ์  27 มี.ค.62 2,139,600.-
5
กกส.สทพ.นทพ. ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อม/สร้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงที่ตั้งหน่วย 29 เม.ย.62 783,058.-
6
สทพ.นทพ. ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมปรับปรุงคอกโค หมายเลขอาคาร ๓๐๑-๒/๑ และ อาคาร หมายเลข ๓๐๑-๒/๒  7 พ.ค.62

618,004.-

7
สทพ.นทพ. ประกวดราคาซื้อเครื่องนอนพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งห้องพัก ท่องเที่ยวเขตทหาร 21 มิ.ย.62 910,680.-
8
สทพ.นทพ. ประกวดราคาซื้อเครื่องนอนพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งห้องพัก ท่องเที่ยวเขตทหาร 26 มิ.ย.62 910,680.-
9
กกส.สทพ.นทพ. ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างฝายชะลอน้ำ 13 มี.ค.62 1,410,000.-
10
สทพ.นทพ. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายการสัตว์ 29 พ.ค.62 18,741,000.-
11 กกส.สทพ.นทพ. ราคากลาง จ้างก่อสร้างโรงเรือนสุกรพันธ์ ม.ค.62 2,116,500.-
12 นกส.3 สทพ.นทพ. ราคากลาง จ้างก่อสร้างโรงเรือนสุกรพันธ์ ม.ค.62 2,116,500.-
13 กสข.สทพ.นทพ. ซื้อครุภัณฑ์สายการสัตว์ (สป.มีชีวิต) 16 ม.ค.62 5,000,000.-
 
ปีงบประมาณ 2560

ราคากลาง e-bidding

ปีงบประมาณ 2561
ลำดับ
หน่วยงาน
เรื่อง
วันที่
ประกาศ
ราคากลาง
(บาท)
         
ปีงบประมาณ 2561
ลำดับ
หน่วยงาน
เรื่อง
วันที่
ประกาศ
ราคากลาง
(บาท)
         

ราคากลาง e-market

ปีงบประมาณ 2561
ลำดับ
หน่วยงาน
เรื่อง
วันที่
ประกาศ
ราคากลาง
(บาท)